Servei concentrat de recollida d'aigües residuals

L’Abocament d’aigües residuals al carrer contravé tota normativa vigent al respecte, tant a nivell municipal, com de Comunitat Autònoma i de l’Estat. Cal dir que realitzar aquests abocaments il·lícits d’aigües residuals a la via pública és sancionable, i d’acord amb l’article 20.2.d), de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, pot correspondre a l’infractor una multa de fins a 6.010,12 euros.

Per tal d’evitar abocaments a la via publica i al medi ambient en els nuclis del municipi on no tenen encara enllestides les xarxes de clavegueram, l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida d’aigües residuals a una empresa que, prèvia concertació del servei a l’Ajuntament, concretant dia i hora, farà el buidatge de fosses sèptiques i/o dipòsits.

La mesura que pretén fer menys gravosos els costos de l’obligació dels/les ciutadans/nes de realitzar periòdicament aquest buidatge. Amb prèvia concertació del servei a l’Ajuntament, concretant dia i hora, el servei provisional de recollida d’aigües residuals es farà de la següent manera:

Dies de recollida: els Dimecres de cada quinze dies.
Requisits: caldrà que els/les interessats/des tinguin les instal·lacions adequades per tal que es pugui fer la recollida amb els mitjans normals i sense que calgui fer treballs previs.
Pagament: el pagament s’efectuarà mitjançant ingrés bancari, i sempre per anticipat a la recollida de les aigües residuals.
Preu d’un Servei/1 buidatge : 90,48 € IVA INCLÒS ( NORANTA AMB QUARANTA-VUIT EUROS) serà per cada recollida d’un màxim de 5000 litres, profunditat màxima succió 4m longitud i longitud màxima de 20 m de mànega.

Terminis quinzenals per demanar el serveis: Dimarts a les 12 hores tancament del termini d’inscripció i pagament per acollir-se al servei de recollida de l’endemà dimecres.