Convocatoria de proves, borsa de treball Auxiliars Administratius

En data 13 de gener de 2015 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment les bases reguladores i simultània convocatòria de concurrència pública, mitjançant el sistema de concurs- oposició, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius , com a personal interí i laboral de l’Ajuntament de Canyelles, durant un període de 2 anys.

L’ exposició pública d’ aquestes bases reguladores s’ esdevindrà per 20 dies naturals a partir de la darrera de les publicacions del present anunci al BOP/DOGC/taulell d’ anuncis i Web corporatius.

Els/les candidats/es hauran de consultar les bases íntegres del concurs al tauler d’anuncis municipal, a la pagina web de l’Ajuntament de Canyelles i/o recollir-les en les Oficines d’Atenció al Ciutadà de Canyelles.

Presentació d’instàncies: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’edifici consistorial des del dia 17 de gener fins al 5 de febrer de 2015, Taulell d’Anuncis corporatiu i web municipal del present anunci de referència.

Si s’ esdevingués la presentació de reclamacions i/o al·legacions en contra de les bases reguladores aprovades inicialment, el procediment se suspendria fins a la seva resolució per l’ òrgan convocant. 

Bases convocatoria borsa de treball auxiliar administratiu