Llistat corregit resultats català, tribunal qualificador i convocatòria examen

En data de 20 de març de 2015 s’aprova el Decret d’Alcaldia pel qual es modifica la llista d’admesos subsanant errors de transcripció on es declara la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, la publicació dels resultats de la prova de nivell C de Català realitzada el dia 13/03 al Centre de Normalització Lingüística de Vilanova i la Geltrú, la constitució del Tribunal Qualificador i la convocatòria a la prova teòrica de les bases 8.7.2 dia 10 d’abril a les 10 h, a la Sala Multicultural de Canyelles dependències de l'Ajuntament de Canyelles, al C. Major número 34, de Canyelles per l’accés mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure, per a la provisió d’una Borsa de Treball d’Auxiliar Administratiu, com a personal laboral interí i laboral temporal de l’Ajuntament de Canyelles.

Per veure el document feu clic aquí