Acta d'obertura de pliques: Millores d’Accessibilitat – Consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats

 

Acta de sessió d’ obertura pliques presentades - respecte el procediment públic convocat per aquest Ajuntament per a l’ adjudicació de l’ obra municipal amb títol:“ Millores d’ Accessibilitat – Consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats “.

Acord plenari de data 10.06.2014 – BOOP de 23.06.14 / DOGC de 18.06.14
Procediment obert, criteri únic `-econòmic-, tramitació urgent.
Tipus de licitació a millorar a la baixa: 643.021,45€ - quota IVA 135.034,17€

A la Casa de la Vila del municipi de Canyelles , quan són les 14 h 30m del dia 16 de juliol de 2014 , es constitueix acte d’ obertura de les pliques presentades a concurs públic dalt referenciat , segons plec de clàusules regulador vigent -.

Integren la Mesa de Contractació actuant els membres següents:
President.-    sra. Rosa Huguet i Sugranyes – Alcaldessa
Vocals .-       sr. Daniel Vidal Martínez - Regidor àrea medi ambient
                      sr. José Martínez Naranjo – Regidor àrea de serveis
                      sr. Joan López Fernández – Tècnic responsable projecte.
Secretari:     sr. Robert Moral i Alvarez. –Secretari de la Corporació

Excusen la seva presència , sr. José Martínez Naranjo.

Tractant-se d’ un acte públic , Alcaldia el presenta inicialment quant el procediment a desenvolupar-se i el secretari ofereix als assistents la possibilitat de revisar prèviament la integritat física dels sobres –presentats per cadascuna de les empreses participants - dels quals s’ ha de procedir- se a la seva obertura expressa. Un dels licitadors presents examina els sobres presentats i els troba correctes quant la seva integritat efectiva.

Es procedeix a l’ obertura de la documentació presentada –en número de disset pliques , sent els titulars tot seguit relacionats:

                                                      Sobre A                                     Sobre B
                                                                                                    Proposta econòmica
                                                                                                   Tipus                 IVA
1- Aglomerats Girona SA - correcta aportació    -  527.663,17€  - 110.809,27€
2- Vialser- vialitat i serveis- correcta aportació  -  444.006,11€  - 93.241,28€
3- Pasquina SA -               correcta aportació    -  446.899,71€  - 93.848,94€
4- MJ Gruas –construct. -   correcta aportació    - 569.073,74€   - 119.505,48€
5- Roca Gómez SL -         correcta aportació     - 378.500,00€   - 79.485,00€
6- Xavier Alsina SA -        correcta aportació     - 445.230,00€   - 93.498,30€
7-Panasfalto –Eiffage -      correcta aportació     - 364.406,50€  - 76.525,36€
8-Firtec –Sorigué -            incidència esmenar   - 376.486,78€  - 79.062,22€
9-Augusta-Eurocatalana -  correcta aportació     - 410.743,80€  - 86.256,20€
10-Construc. Gras SA -    correcta aportació      - 546.468,27€  - 114.758.34€
11-HYOSA SA -                correcta aportació      - 446.513,90€  - 93.767,92€
12-Jordi Riera –Tecnof. –  correcta aportació      - 461.050,00€  - 96.820,50€
13-Teyco SL -                  correcta aportació      - 455.580,50€  - 95.671,91€
14-Artífex –infraest. –      correcta aportació      - 517.464,00€  - 108.667,44€
15-Construaula -             correcta aportació      - 433.396,27€  - 91.013,22€
16-Rogasa -                    correcta aportació      - 481.935,24€  - 101.206,40€
17-ÀridsRoma -               correcta aportació      - 429.859,65€  - 90.270,53€


Es fa constar en relació a la proposició presentada amb incidència esmenable de titulació errònia quant la designació de l’ obra que si en termini de 3 dies hàbils no presenta declaració responsable rectificativa, resultarà definitivament exclosa del procediment.


Efectuada l’ obertura física de les proposicions presentades , procedeix sotmetre-les a informe de verificació tècnica, per part del serveis tècnics corporatius.

Serà amb fonament a aquest informe tècnic a evacuar- se que – ja en nova sessió d’ aquesta mateixa Mesa de Contractació - es formarà proposta expressa d’ ordre de prelació d’ adjudicació a elevar-se a l’ òrgan competent de l’ Ajuntament – Plenari Corporatiu-, al qual correspondrà aprovar formal adjudicació en favor del licitador a tal efecte proposat.


Seguidament es demana als licitadors presents i públic assistent en general si hi ha cap pregunta i/o qüestió respecte la sessió desenvolupada i els actes que l’ han integrada : no es formulen.


El president sra. Rosa Huguet dóna per conclòs aquest acte a les 15h 30 m ; i és per tal de tenir constància del que ha estat actuat que es redacta la present acta, que és signada pels membres actuants de la Mesa de Contractació –en prova de conformitat.

Canyelles , 16 de juliol de 2014.