fbpx

L'Agenda

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Si us plau, activeu el javascript per enviar aquest formulari

Bonificacions i ajuts socials

L’equip de govern ha engegat un paquet de bonificacions i ajuts amb la voluntat de posar-se al costat dels veïns i les veïnes que per la crisi econòmica ho estan passant més malament. Les persones que poden acollir-se als ajuts són, sobretot, les famílies amb dificultats econòmiques i les majors de 65 anys; sense oblidar les que tenen alguna discapacitat. Concretament, les bonificacions i ajuts se centren en la taxa de la brossa, l’aigua, l’IBI, el domicili i la llar d’infants.

Degut a l’augment del preu de l’aigua marcat per factors externs del propi Ajuntament, l’equip de govern de Canyelles ha volgut contrarrestar-ho amb bonificacions que segons les característiques de l’usuari l’ajudarà a fer front la despesa econòmica. 

Pel que fa a taxes com la brossa, l’ajuda domiciliària, els veïns i veïnes que s’ajustin al perfil de mancança econòmica podran optar a una rebaixa de fins la meitat de tot l’import, i en alguns casos del 80%.

Pel que fa als ajuts socials, podeu descarregar les bases de prestació d'Ajuts Socials:

BASES DE PRESTACIÓ D'AJUTS SOCIALS

També podeu veure una relació de les diferents bonificacions a les quals es pot accedir agrupades per col·lectius:

BONIFICACIONS PER A PERSONES GRANS
BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS
BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES
BONIFICACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
BONIFICACIONS PER MOTIUS AMBIENTALS
ALTRES BONIFICACIONS

 

       BONIFICACIONS PER A PERSONES GRANS

(Majors de 65 anys)

BROSSA

Aquells contribuents integrants de nucli familiar composat exclusivament per persones de 65 anys o més d’ edat, amb residència fixada al municipi de Canyelles, gaudiran d’ una bonificació en l’ import de la taxa meritada, en acomplir-se les condicions que segueixen:

-25% bonificació import taxa : si unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades l’SMI.
-50% bonificació import taxa: si unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors al
SMI + 50% del mateix.

En relació a la bonificació per ostentar condició de persona gran, aquesta operarà en presentar els interessats davant l’Ajuntament sol•licitud expressa, acreditant la seva edat tot aportant fotocopia DNI.

 

AIGUA

Aquells contribuents integrants de nucli familiar composat exclusivament per persones de 65 anys o més d’ edat, amb residència fixada al municipi de Canyelles, gaudiran d’ una bonificació en l’ import de la taxa meritada, en acomplir-se les condicions que segueixen:
-25% bonificació import tram bàsic : si unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades SMI.
-50% bonificació import tram bàsic: si unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors al SMI + 50% del mateix.

 


       BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS

 IBI

Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin condició de titulars de família nombrosa tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família.

S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.

Per gaudir de la bonificació, s'ha complir les condicions següents, aportant la documentació acreditativa:

a) Tenir la condició de titular de família nombrosa que s’acreditarà mitjançant títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

b) Tenir uns ingressos totals per unitat familiar inferiors o iguals a tres vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI). La documentació acreditativa d’aquesta condició és la declaració de l’ Impost sobre la renda de persones físiques presentada a l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud de la bonificació o certificació de l'Agència Tributària en cas de no estar obligats a presentar-les.

c) Que tots els membres de la unitat familiar estiguin empadronats al immoble, que s’acreditarà mitjançant certificat de convivència.

d) Còpia del rebut anual de l' IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

e) Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució.

 

BROSSA

1.- si contribuent integrant d’ unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a:
-unitat familiar de 5 o més membres..............2,5 vegades SMI

Sempre que es tracti de l’ habitatge habitual de la unitat familiar del contribuent.

L’ acreditació dels ingressos es farà

1)mitjançant aportació Declaració IRPF exercici -en el seu defecte certificat de L’ AEAT de
no obligació de presentar declaració-.

2) mitjançant aportació còpia nòmina mensual de l’ exercici en curs

3) altres documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar.

Bonificació operativa : 30% import taxa meritada.

 

AIGUA

Bonificacions econòmiques

Es contemplen els següents supòsits de bonificació de l’ import de la taxa:

1.- si contribuent integrant d’ unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a:
-unitat familiar de 5 o més membres..............2,5 vegades SMI

Sempre que es tracti de l’ habitatge habitual de la unitat familiar del contribuent.

Bonificació operativa : 30% import tram bàsic consum.

 

Bonificacions de consum

L’Ajuntament amplia el 1r tram de consum amb  + 4 m3/mes cada persona que passi de la 3a persona resident a l’habitatge.

L’ACA - Agència Catalana de l’Aigua – amplia el 1r tram del Cànon de l’aigua amb  + 3 m3/mes per cada persona que passi de la 3a persona resident a l’habitatge.

 

LLAR D’INFANTS

A. 50% de bonificació sobre la taxa
1. Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb ingressos iguals o inferiors al SMI
2. Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos iguals o inferiors al SMI + el 50% del mateix
3. Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys,amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI + el 75% .
4. Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI
5. Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI + el 75%
B. 25% de bonificació sobre la taxa
1. Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb ingressos que no superin el SMI + el 50% del mateix.
2. Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 2 vegades el SMI + el 75% del mateix
3. Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 2 vegades el SMI.
4. Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 2 vegades el SMI + el 50%.
5. Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 3 vegades el SMI.
C. En els casos en que resultin suficientment acreditades situacions de famílies amb nens menors que requereixin una atenció especial i/o presentin circumstàncies d’ incapacitació, juntament amb una manca de recursos econòmics per part del nucli familiar/progenitors/persones legalment responsables del menor, previ informe dels serveis socials municipals.

D. Les famílies que acreditin tipologia legal de nombrosa o monoparental –per títol expedit a tal efecte des de la Generalitat de Catalunya - gaudiran d’ una bonificació del 20% sobre el total de la quota, sense valoració expressa dels ingressos familiars – en atendre les especials dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar que aquests tipus de famílies han de suportar. No obstant l’ exposat, quan aquesta tipologia de famílies compleixin requisits econòmics determinats a les lletres A/B del present article, podran accedir a la bonificació de percentatge que en correspongui.

Els percentatges de bonificació previstos en les lletres A/B/C/D del present article no seran en cap cas acumulables –operarà en tot cas el més favorable a la unitat familiar beneficiària.
La Junta de Govern Local de l’ Ajuntament a proposta de la regidoria de Benestar Social podrà acordar bonificació de la taxa operativa no subjecta als percentatges fixats a les lletres A/B d’ aquest article.

E. Gratuïtat per a totes les famílies per al curs d'I2 de la llar d'infants municipal Els Patufets

La Generalitat de Catalunya finança cinc hores d'escolarització diàries durant el curs  i l'Ajuntament de Canyelles assumeix el cost de la sisena hora restant.

L'Ajuntament de Canyelles també es fa càrrec del cost del mes de juliol

Les famílies noméshan de pagar els serveis complementaris com el menjador o l'acollida

 

 TARGETA FAMÍLIA

La  Targeta Família té com a objectiu reforçar aqust suport perquè tots els infants i els joves de Canyelles puguin tenir accés als serveis educatius, de lleure i esportius del municipi. S’adreça a les famílies monoparentals, nombroses i a les que tenen fills amb diversitat funcional.

Es tracta d’una aposta per millorar el benestar de les famílies, subvencionant el cost de les activitats de lleure realitzades a Canyelles, com també el material escolar, llibres, sortides i colònies de l’escola Sant Nicolau o de l’Institut Pla del Bosc. D’aquesta manera, se subvencionaran els següents conceptes:

  • Activitats d’educació en el lleure: es beca el 100% del cost al fill de menor edat.
  • Activitats esportives: es beca el 100% del cost al fill de menor edat.
  • Material escolar i llibres: es beca el 50% del cost al fill de menor edat.

Per ser beneficiari d’aquests ajuts cal estar empadronat a Canyelles i ser família monoparental amb més d’un fill/a; ser família nombrosa o ser família amb infants amb diversitat funcional.

Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Canyelles (OAC) es lliurar una Targeta Família que dona dret a aquests ajuts, un cop s’hagin acreditat els requeriments necessaris per obtenir-los.

  

       BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

1. supòsit social.- si sol·licitant/s de llicència urbanística menor/s de 30 anys integrant/s d’ unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a:
-unitat familiar de fins a 3 membres................  2 vegades SMI
-unitat familiar de 4 membres........................ 2,5 vegades SMI
-unitat familiar de 5 o més membres..............   3 vegades SMI
Sempre que l’ habitatge a construir/reformar sigui de superfície útil inferior a 180 m2 – garatge inclòs-.

Bonificació operativa: 50% import taxa per llicència urbanística.

Aquesta bonificació social només operarà en supòsit d’ accés a 1r habitatge del/s jove/s sol·licitant/s.

 

2. per habitatge social.- si l’ objecte de la llicència urbanística sol·licitada és la construcció o reforma d’ habitatge sotmès a règim de protecció oficial –definit a l’ ordenança d’ IBI-.

Bonificació operativa: 50 % import taxa per llicència urbanística.

Si es tractés de promoció d’ habitatge social suplementària a la normativament fixada , la bonificació operativa serà del 100% de l’ import de la taxa.

 

CEMENTIRI

Gaudiran d'exempcions fiscals els que gaudeixin la totalitat de les següents condicions:

A)  Obtenir uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional.
B)  No conviure amb cap altre persona, llevat del cònjuge o els fills menors d'edat.
C)  No disposar de cap altra classe d'ingressos, i no tenir propietats de cap classe, llevat de l'habitatge propi.

Els aspectes anteriors hauran de ser demostrats per l'interessat, documentalment.

Per gaudir de les exempcions fiscals, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
Vist l'informe de Serveis Socials, la Junta de Govern Local acordarà la concessió o denegació dels beneficis fiscals sol·licitats, i es notificarà a l'interessat/da.  Si es concedís , els seus efectes s'iniciaran a l'exercici en què s'ha sol·licitat.

 

BROSSA

1.- si contribuent integrant d’ unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a:
-unitat familiar de fins a 3 membres................ SMI + 75% del mateix
-unitat familiar de 4 membres........................  2 vegades SMI
-unitat familiar de 5 o més membres..............2,5 vegades SMI

Sempre que es tracti de l’ habitatge habitual de la unitat familiar del contribuent.

L’ acreditació dels ingressos es farà
1)mitjançant aportació Declaració IRPF exercici -en el seu defecte certificat de L’ AEAT de no obligació de presentar declaració-.
2) mitjançant aportació còpia nòmina mensual de l’ exercici en curs
3) altres documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar.

Bonificació operativa : 30% import taxa meritada.

La declaració d’ IRPF a aportar – com a un dels mitjans de prova per acreditar ingressos dels membres de la unitat familiar serà la corresponent a l’ exercici immediatament anterior a aquell per al qual se sol·licita un benefici determinat benefici fiscal –sense perjudici d’ aportar la resta de documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar corresponent.

 

2.- per raó de subsistència mínima :

Operarà en favor d’ aquells contribuents que acreditin respecte ells i/o la seva unitat familiar una situació de recursos econòmics inferiors al SMI, sense comptar amb cap més altre element econòmic o patrimonial que no sigui l’ habitatge propi.

75% bonificació import taxa.

L’ acreditació dels ingressos es farà
1)mitjançant aportació Declaració IRPF exercici -en el seu defecte certificat de L’ AEAT de no obligació de presentar declaració-.
2) mitjançant aportació còpia nòmina mensual de l’ exercici en curs
3) altres documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar.

Nomenclatura -. SMI : Salari Mínim Interprofessional operatiu a l’ exercici de que es tracti.
L’ acreditació de que no es disposa de la titularitat de cap altre bé immoble es podrà acreditar per certificació cadastral a emetre’ s des de l’ ORGT i/o el propi Ajuntament

 

AIGUA

Es contemplen els següents supòsits de bonificació de l’ import de la taxa:

1.- si contribuent integrant d’ unitat familiar amb ingressos iguals o inferiors a:
-unitat familiar de fins a 3 membres................ SMI + 75% del mateix
-unitat familiar de 4 membres........................  2 vegades SMI
-unitat familiar de 5 o més membres..............2,5 vegades SMI
Sempre que es tracti de l’ habitatge habitual de la unitat familiar del contribuent.

Bonificació operativa : 30% import tram bàsic consum.

 

3.- per raó de subsistència mínima :

Operarà  en  favor  d’ aquells contribuents que acreditin respecte  ells i/o la seva unitat familiar una situació de recursos econòmics inferiors al SMI , sense comptar amb cap més altre element econòmic o patrimonial que no sigui l’ habitatge propi.

-75% bonificació import tram bàsic

Nomenclatura -. SMI : Salari Mínim Interprofessional operatiu a l’ exercici de que es tracti.

 

PREVENCIÓ D’INCENDIS

En els casos en que resultin suficientment acreditades situacions de famílies amb constatada manca de recursos econòmics , sempre previ informe dels serveis socials municipals, la Junta de Govern Local de l’ Ajuntament podrà acordar bonificació de la taxa regulada en la present ordenança – amb un màxim operatiu xifrat en el 50% de l’ import final meritat.

Serà  possible verificar fraccionament del pagament de la taxa liquidada - a tramitar-se per sol·licitud expressa a presentar a instància de l’ interessat /ada davant la Junta de Govern Local de l’ Ajuntament.

 

LLAR D’INFANTS

A. 50% de bonificació sobre la taxa

1. Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb ingressos  iguals o inferiors al SMI.
2. Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos iguals o inferiors al SMI + el 50% del mateix
3. Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys,amb ingressos iguals o inferiors al SMI + el 75%.
4. Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI.
5. Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys,amb ingressos iguals o inferiors a 2 vegades el SMI + el 75%.

B. 25% de bonificació sobre la taxa

1. Una sola persona al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys amb ingressos que no superin el SMI + el 50% del mateix.
2. Dues persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin el SMI + el 75% del mateix.
3. Tres persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 2 vegades el SMI.
4. Quatre persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 2 vegades el SMI + el 50%.
5. Cinc persones al nucli familiar, a més del nen menor de 3 anys, amb ingressos que no superin 3 vegades el SMI.

C. En els casos en que resultin suficientment acreditades situacions de famílies amb nens menors que requereixin una atenció especial i/o presentin circumstàncies d’ incapacitació, juntament amb una manca de recursos econòmics per part del nucli familiar/progenitors/persones legalment responsables del menor, previ informe dels serveis socials municipals, la Junta de Govern Local de l’ Ajuntament a proposta de la regidoria de  Benestar Social podrà acordar bonificació de la taxa operativa no subjecta als percentatges fixats a les lletres A/B d’ aquest article.

D. Gratuïtat per a totes les famílies per al curs d'I2 de la llar d'infants municipal Els Patufets.

La Generalitat de Catalunya finança cinc hores d'escolarització diàries durant el curs  i l'Ajuntament de Canyelles assumeix el cost de la sisena hora restant.

L'Ajuntament de Canyelles també es fa càrrec del cost del mes de juliol.

Les famílies noméshan de pagar els serveis complementaris com el menjador o l'acollida.

 

AJUTS SOCIALS D'ESTIU PER A INFANTS PER A ACTIVITATS DE LLEURE I MENJADOR

L'Ajuntament de Canyelles ofereix ajuts socials d'estiu per a infants per a activitats d'oci, temps lliure, cultura i beques de menjador.

Amb l’objectiu de seguir donant suport a les famílies del municipi i millorar el seu benestar, l'Ajuntament de Canyelles ofereix  la possibilitat que tots els infants i joves del municipi puguin tenir accés a activitats d'oci, lleure, cultura i menjador durant l'estiu. 

Gestionat des de l'Àrea de Benestar Social, hi ha tres línies de suport que l'Ajuntament de Canyelles  ha posat a l'abast de les famílies:

  • La participació dels infants durant el mes de juliol en algun dels casals d'estiu que s'organitzen al municipi. Així,  poden seguir fent ús d'espais de relació i cohesió social a través d'activitats esportives i socioeducatives durant l'estiu.
  • Vacances en família. A través de la Xanascat (Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya) de la Generalitat de Catalunya s'ofereix un cap de setmana de vacances en famïlia en diferents punts de Catalunya a aquelles famílies vulnerables. És un ajut que ofereix la Generalitat de Catalunya i que l'Ajuntament de Canyelles gestiona per a les famílies vulnerables.
  • Beques menjador d'estiu. Per a aquelles famílies més vulnerables i que han estat beneficiàries de beques menjador escolar durant el curs escolar. L'objectiu és assegurar un menjar a taula durant els mesos de juliol i agost d'aquests infants. Es tracta d'un suport que ofereix el Consell Comarcal del Garraf als ajuntaments per  garantir un complement a l’alimentació bàsica de les famílies amb vulnerabilitat. 

El suport a les famílies es gestiona des de l'Àrea de Benestar Social. Es pot contactar a través del telèfon de l'Ajuntament de Canyelles 93 897 30 11 o bé del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

       BONIFICACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

Les exempcions previstes a la lletra g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

 

 

       BONIFICACIONS PER MOTIUS AMBIENTALS

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.per supòsit mediambiental .- si a  l’ habitatge  a  construir/ reformar /ampliar s’ incorpora equipament i/o sistemes d’ estalvi energètic i eficiència mediambiental que suposin un nivell d’ aprofitament i estalvi energètic superior al normativament establert – segons la legislació sectorial aplicable en cada cas-.

Caldrà que així s’ acrediti mitjançant informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Bonificació operativa : 50 % import taxa.

 

BROSSA

Per utilització servei de deixalleria municipal :

Només es contemplen dues possibles bonificacions:

1.-La verificació municipal, mitjançant l’operatiu que es descriurà més endavant, de què s’ha fet un ús continuat de la deixalleria de 12 vegades l’any comportarà un descompte del 20 per cent sobre la taxa d`escombraries operativa.
2.- La verificació municipal, mitjançant l’operatiu que es descriurà més endavant, de què s’ha fet un ús continuat de la deixalleria de 25 vegades l’any comportarà un descompte del 50 per cent sobre la taxa d`escombraries operativa.

No es contemplen possibilitats intermèdies.

Pel que fa a l’operatiu de la bonificació, un cop iniciat el nou any, quan una persona usuària de la deixalleria faci la seva primera visita de l’any, si pretén ser beneficiària de la bonificació de la taxa d’escombraries, omplirà i signarà la corresponent sol·licitud model que se li facilitarà a la mateixa deixalleria. Al full de sol·licitud s’hi adjuntarà un full amb quadrícules.

Després de cada visita a la deixalleria, la persona usuària posarà la data i signarà en una de les quadrícules a manera de registre de visites. La documentació restarà a mans de la persona encarregada de la deixalleria.

Un cop acabat l’any en curs, la persona encarregada de la deixalleria, traslladarà a
l’Ajuntament les sol·licituds de bonificació acumulades durant l’any amb els fulls de registre de visites annexes. L’Ajuntament, fetes les comprovacions oportunes, procedirà a iniciar les tramitacions escaients per tal de que es produeixin els retorns de taxa corresponents a efectuar-se en exercici immediatament posterior .

 Per autocompostatge

Operarà una bonificació del 15% sobre l’ import a pagar per concepte de la taxa operativa , sempre que el sol·licitant utilitzi de forma acreditada el servei d’ autocompostatge – amb la freqüència mínima que –d’ acord amb les característiques de la parcel·la objecte del servei- serà verificada pels serveis tècnics municipals.

 

INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARTICULARS

Els habitatges que incorporin instal·lacions fotovoltàiques d'autoconsum podran gaudir d'una bonificació de fins al 50% en el rebut de l'IBI durant un període de tres anys. 

La bonificació s'aplicarà als  immobles que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 33% de la potència elèctrica contractada. 

En el cas d'habitatges plurifamiliars amb instal·lacions d'autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun els habitatges vinculats.

La mesura té per objectiu refermar l'aposta  del govern municipal per l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables, com també donar facilitats i ajuts als ciutadans. En aquest sentit, l'Ajuntament de Canyelles ha aprovat un nou paquet de bonificacions en les noves ordenances fiscals. 

• PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES AUTOCONSUM. Fins a un 50% de descompte de la quota íntegra de l'impost de l'IBI durant tres anys per la instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum. Consultar tots els detalls amb l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament.

INFORMAR-SE A L'AJUNTAMENT

Les persones interessades a obtenir aquesta bonificació, han d'adreçar-se a l'Ajuntament per poder-se informar del procediment correcte.

 

PER ÚS CONTINUAT DE LA DEIXALLERIA

• 50% de la taxa de residus. Per 25 usos l'any

• 25% de la taxa de residus. Per 12 usos l'any

• 50% de la taxa de residus. Per als comerciants

 

IMPOST DE VEHICLES

• 75% Vehicles zero emissions, segons DGT

• 50% Vehicles eco, segons la DGT

•Exempció de la taxa. Per a persones amb discapacitat acreditada

 

       ALTRES BONIFICACIONS

 

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

Gratuïtat per a totes les famílies per al curs d'I2 de la llar d'infants municipal Els Patufets

La Generalitat de Catalunya finança cinc hores d'escolarització diàries durant el curs  i l'Ajuntament de Canyelles assumeix el cost de la sisena hora restant.

L'Ajuntament de Canyelles també es fa càrrec del cost del mes de juliol

Les famílies noméshan de pagar els serveis complementaris com el menjador o l'acollida

 

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

2.- Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns:

a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Per a gaudir de l’ esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:

1) DNI o NIF del sol·licitant ( si el sol·licitant és persona jurídica, a més, s'haurà d'adjuntar fotocòpia de NIF de la societat i del document que acrediti la representació en nom de la qual s'actua).

2) Còpia del rebut IBI.

3) Certificat final d'obres.

4) Còpia de la Cèdula de Qualificació Definitiva d'Habitatges de Protecció Oficial, inscrita al Registre de la Propietat.

5) Còpia del plànol de situació del nou habitatge.

6) Còpia de l'escriptura de propietat.

 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'estableix una bonificació del cent per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima  de 25 anys.

Requisits operatius : L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

 

PLUSVÀLUES TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost sobre la renda de les persones físiques.

Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

 

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

El servei de compulsa serà gratuït, si la documentació a compulsar es refereix a: beques escolar, sol•licituds per a prendre part en concursos- oposicions convocats pel mateix ajuntament, per tramitar situacions d’atur, plans d’ocupació o ajuts de serveis socials.

 

PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Les entitats de la població sense ànim de lucre gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de l’import de la quota tributària.

 

AIGUA

Per canvi de sistema d’ aforament vers el de comptador :

Operarà bonificació del 100% de l’ import tarifari corresponent al canvi.

 

CASAMENTS CIVILS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Beneficis fiscals operatius:

1-25% de bonificació sobre la taxa, quan un dels dos contraents tingui ingressos iguals o inferiors al SMI, i així resulti acreditat documentalment.

2-50% de bonificació sobre la taxa, quan els dos contraents conjuntament tinguin ingressos guals o inferiors al SMI, i així resulti acreditat documentalment.

En el cas de l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de la Sala Multicultural amb motiu de a celebració d’un casament civil, s’aplicarà un dipòsit de 300 € per cobrir qualsevol desperfecte que es pugui produir. Aquest dipòsit es retornarà el primer dia laborable després e l’acte, prèvia comprovació del bon estat de la instal•lació i proporcional al dany que s’hagi pogut produir.

A qualsevol modificació d’horari o temps de durada de la cerimònia, s’aplicarà l’import corresponent a la despesa extraordinària del personal.

Els canyellencs/enques gaudiran d’una bonificació operativa del 50%

 

PROGRAMA AUDIÒFONS SOCIALS

Els ciutadans de Canyelles poden beneficiar-se d’un nou ajut social a l’hora d’accedir a un audiòfon gràcies al conveni signat aquest dimarts entre l’Ajuntament de Canyelles i la Clínicaudio. 

Amb el nou Programa d’Audiòfons Socials, l’Ajuntament de Canyelles vol garantir als ciutadans l’accés a serveis bàsics en l’àmbit social i sanitari, en aquest cas, el de prevenció i correcció auditiva.

Els ajuts s’adrecen especialment a les persones amb pocs recursos econòmics:

  • Persones que viuen soles o unitats familiars, amb ingressos inferiors a 600€ mensuals.
  • Unitats familiars (+ d’un sou a casa) amb ingressos inferiors a 1150€. 
  • Els beneficiaris han de ser derivats des de Serveis socials.

El programa social inclou un servei integral d’ajuda, assessorament, prevenció, correcció i seguiment de les persones que hi accedeixin, un cop acreditat que compleixen els requisits. També s’inclouen descomptes en reparacions i en l’adquisició de complements auditius.