El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

Canyelles rep els PUOSC per a inversions

El PUOSC, subvenció que reparteix la Generalitat als municipis catalans, dotarà de 250.000 euros per desenvolupar les obres del nou gimnàs de Canyelles, tal i com estava previst en els pressupostos municipals per aquest any 2014. Com va manifestar l’Alcaldessa, Rosa Huguet, amb aquesta aportació i la que ja va fer la Diputació de Barcelona de 450.000 euros fa uns mesos, la primera fase de la Zona Esportiva pot tirar endavant i ser una realitat en el proper any.

Llegeix més...

Aprovació inicial del POUM

 

ANUNCI


Per acord plenari de data 17.12.2013 aquest Ajuntament de Canyelles ha procedit a
aprovar inicialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canyelles –POUM- i l’ Informe de Sostenibilitat Ambiental de referència en els termes que consten en l’expedient format.

Ensems , es va acordar obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies hàbils , mitjançant anunci en el BOP de Barcelona, DOGC i en dos diaris de premsa periòdics, així com al Taulell d’ Anuncis i Web corporatius. Durant aquest període quedarà l’expedient format a disposició de qualsevol que desitgi examinar-lo per tal que es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.

També es va acordar suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de un any prorrogable per un any més, d’acord amb allò que regula la normativa urbanística de referència.

 

Llegeix més...

A punt les escriptures de Les Palmeres

Els propietaris de les parcel•les de la urbanització Les Palmeres de Canyelles rebran de mans de l’Alcaldessa, Rosa Huguet, les escriptures que certifiquen ser propietaris legals dels seus terrenys, en la propera assemblea de veïns que es podria celebrar a mitjan mes de gener.

L’Ajuntament amb la inscripció del projecte de reparcel•lació al Registre de la Propietat, fixa de manera definitiva les parcel•les existents amb els seus respectius titulars, i pot donar inici a les obres d’urbanització definitives.

Llegeix més...

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per la reassignació de la zona 16C

L'Ajuntament en sessió de Ple celebrada el passar 28 de febrer de 2012 va aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en relació a l'àmbit de la Pirotència Igual que incorpora l'informe de sostenibilitat econòmica.

D'acord amb allò que regula l'article 115.c del Reglament de la Llei d'Urbanisme arpovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, es posa de manifest la documentació que tot seguit es relaciona a fi i efecte que els interessats puguin realitzar al·legacions o reclamacions en contra, si s'escau.

Documentació:

- Modificació puntual

- Informe de sostenibilitat ambiental