El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Please enable the javascript to submit this form

La Diputació de Barcelona elaborarà un estudi sobre les urbanitzacions de baixa densitat del Garraf

2015 11 20 EstudiUrbanisticEl 1r tinent d’alcaldia, Joan González, va compartir amb el diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, i amb altres autoritats, la presentació de l’estudi que efectuarà la Diputació de Barcelona sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat de la comarca del Garraf. 

L’acte va tenir lloc el divendres, 20 de novembre, a la seu del Consell Comarcal del Garraf.

Llegeix més...

Continua el desenvolupament de les obres de pavimentació a Les Palmeres

2015 02 16 Palmeres 01

El passat mes de novembre van començar les obres de pavimentació de les Palmeres, actuació que es va dividir en quatre sectors. En els dos primers sectors les obres de pavimentació ja s’han finalitzat, degut a la reformulació de la rasants d’aquests carrers per tal de poder evacuar les aigües pluvials, algunes entrades a les edificacions existents han quedat alterades.

Per tal de completar l’actuació en l’aspecte d’acabats i d’enllaç amb les edificacions existents en els carrers on es realitzen les actuacions sobre el vial, s’ha començat una sèrie d’actuacions sobre les voreres i les entrades dels veïns. Aquestes actuacions es realitzaran mitjançant la Brigada de l’Ajuntament de Canyelles per tal d’abaratir costos, donar una major qualitat d’acabats i un tracte més personalitzat a les necessitats dels veïns afectats.

Llegeix més...

Es compleixen els terminis a la Urbanitació de Les Palmeres

Tal i com es va comprometre l’Ajuntament de Canyelles, el passat dia 30.07.2014 es va ordenar des de l’Ajuntament un 1r abonament en favor dels veïns/es de Palmeres que han acreditat ostentar dret de retorn corresponent a Memòria de Liquidació Junta de Compensació Palmeres.

L’import total d’aquest 1r lliurament ha estat de 194.531,90€, que correspon a un 77,26% del total del romanent econòmic a retornar per aquest concepte.

Aquest procés de retorn continuarà fins el 100% del romanent econòmic disponible –segons consignació a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya en data 17.07.12 per import de 251.767,63 €.

Es compleixen així els terminis establerts pel consistori, i alhora continuen els treballs a la Urbanització, entre ells les millores d’accessibilitat, amb la consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats, un avanç que millorarà la qualitat de vida sobretot de aquells veïns i veïnes que pateixen per accedir a casa seva.

Amb aquestes actuacions, l’actual govern tira endavant el projecte d’urbanització, després de dècades aturat, i finalment s’inicien les obres d’urbanització de Les Palmeres, per tal de dotar aquesta urbanització de tots els serveis.

Venda parcel·les propietat de l'Ajuntament de Canyelles

Benvolguts ciutadans,

L’Ajuntament de Canyelles és propietari de una sèrie de parcel•les de la Urbanització Les Palmeres, provinents del 10% d’aprofitament mitjà d’un projecte de reparcel•lació aprovat definitivament al desembre del 2011. En el Ple municipal de data 14 d’abril de 2015 es va aprovar iniciar el procediment per alienar 25 d’aquestes parcel•les per tal de destinar el diners recaptats d’aquesta alienació a sufragar l’execució de part de les obres d’urbanització, mitjançant procediment públic obert.
El procediment serà la subhasta pública, en que qualsevol interessat pot presentar oferta mitjançant sobre tancat essent el preu de sortida el que s’especifica a cadascuna de les parcel•les a subhastar en la clàusula primera i que pot ser millorat a l’alça. Cal dir que, que la parcel·la que s’adquireixi es fa lliure de càrregues urbanístiques, és a dir aquestes parcel•les no pagaran costos d’urbanització.
El termini per presentar aquestes ofertes serà de vint-i-sis dies natural a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Perfil de Contractant. És a dir, les ofertes es podran presentar a partir del 28 d’abril fins el dia 23 de maig de 2015, tenint en compte que s’ha de deixar un del 5% del valor de la taxació de la parcel•la per la que es presenta la licitació.
Per últim informar-vos que les despeses que van a càrrec de l’adjudicatari de la parcel•la seran les que s’especifiquen a la clàusula dotze del Plec regulador, és a dir:

Llegeix més...